ЗЛАТЕН РИТОН – 22-РИ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО

Статут

С Т А Т У Т
Н А   Ф Е С Т И В А Л А   Н А   Б Ъ Л Г А Р С К О Т О
Д О К У М Е Н Т А Л Н О   И   А Н И М А Ц И О Н Н О   К И Н О
“З Л А Т Е Н  Р И Т О Н”   2 0 1 5